image image image image
* * * *

Szkolenie Spawacz TIG

Trwa nabór na szkolenie "Spawacz TIG". Więcej informacji dotyczących organizacji i ceny można uzyskać pod numerem tel. 876217707 wew. 52

Ruszyła rekrutacja do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”

Rozpoczeła się rekrutacja do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”. Kompletny i podpisany formularz rekrutacyjny można składać w terminie od 18.04.2017 do 30.04.2017 roku. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i pobrania formularza rekrutacyjnego w zakładce PROJEKTY UE

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w jednym z Punktów Rekrutacyjnych-Konsultacyjnych Beneficjenta:
- Ełk, ul. 11 go Listopada 24,19-300 Ełk, tel./fax.87 621 78 78- od poniedziałku do piątku: 7.00-15.00,
- Gołdap, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi, ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel. 87 6150395 wew. 218, poniedziałek i środa: 15.30-19.30,
- Olecko, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku , ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko, tel. 87 (87) 520 21 59, poniedziałek i środa: 13.00-17.00.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

 

Projekt „Akcja aktywizacja- YEI”

W dniu 24.11.2016 w Olsztynie została zawarta umowa pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy a Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  w Ełku. Przedmiotem zamówienia była usługa przeprowadzenia Kwalifikacyjnego Kursu zawodowego w zawodzie ŚLUSARZ (722204)- M.20 wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi dla 7 uczestników projektu „Akcja aktywizacja- YEI” zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 16 do 17 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi  młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3. Podziałanie 1.3.2
Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu zawodowego w zawodzie ŚLUSARZ zostaną przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie elementów maszyn i urządzeń, naprawianie elementów maszyn , urządzeń i narzędzi, wykonywania połączeń, konserwowania elementów maszyn i urządzeń i narzędzi. Do wykonywania wyżej wymienionych zadań niezbędna jest także wiedza z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, oraz rozwój kompetencji personalnych i społecznych.

Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim w latach 2016 - 2017

CKPiU w Ełku w ramach Agencji Zatrudnienia nr 13218 w dniu 02.01.2017 r. podpisało porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na świadczenie usług z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo  w powiecie ełckim w latach 2016 - 2017” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. www.pcpr.elk.pl.

Doradztwem zostało objętych 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo.

Kurs na karierę - kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy

W dniu 23.01.2017 r. CKPiU w Ełku podpisało umowę z firmą Business School na prowadzenie szkoleń: sprzedawca i pracownik prac biurowych w ramach projektu „Kurs na Karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”. www.business-school.pl/elk/ Łącznie w szkoleniach wzięło udział 15 osób.

 

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku zaprasza na posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu 26.04.2017 roku

Dnia 26.04.2017 r. o godzinie 14:30 odbędzie się szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

Temat szkolenia: Warsztat wartości.

Cele szkolenia: Podniesienie umiejętności pracy w grupie oraz kompetencji interpersonalnych służących budowaniu spójności zespołu i wspomagających rozwój grupy.

Miejsce szkolenia: ul. 11 listopada 24, pok.13

Prowadzący: Beata Chmielewska – MODN w Ełku.

Obecność na Radzie Pedagogicznej jest obowiązkowa.

Strona 1 z 15