image image image image
* * * *

„Buduj z PREFBET Śniadowo”

W dniu 16.05.2017 uczniowie odbywający kształcenie praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku wzięli udział w konkursie „Buduj z PREFBET- em Śniadowo”

Mateusz Pogorzeliski, Dylnicki Arkadiusz i Woźnicki Piotr to uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum z Zespołu Szkół nr 1 w Ełku. Kształcą się w zawodzie monter suchej zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik budownictwa.

„Buduj z PREFBET Śniadowo” to konkurs, który już po raz 9 został zorganizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Celem konkursu jest pokazanie uczniom wiedzy o najnowszych technologiach murowania. W konkursie chodzi o to, by uczniowie z każdej szkoły mogli porównać swoje umiejętności i przekonać się na jakim etapie jest ich wiedza. Zamiarem organizatora było również przekazanie młodzieży nowinek technicznych.

Firma PREFBET Śniadowo ufundowała nagrody dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników. Konkurs podzielony był na dwie części, teoretyczną i praktyczną. Po części pisemnej wyłonionych zostało czterech uczniów, którzy przeszli do etapu praktycznego. Spośród naszych uczniów w części praktycznej wziął udział Mateusz Pogorzelisk uczeń klasy II technikum budownictwa. O wygranej decydowała jakość wykonania zadania praktycznego, które polegało na wymurowaniu ściany z bloczków betonowych.

Do konkursu uczniów przygotował pan Radosław Milewski – nauczyciel Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Uczniowie klas branży budowlanej już przygotowują się do kolejnej edycji konkursu.Trzymamy kciuki, a wyróżnionym gratulujemy!!!

Harmonogram Rad Pedagogicznych

  • Rada Pedagogiczna.18.05.2017 r. godz. 16.00

Temat rady:
1. E-szkolenie - Zarządzanie czasem przez nauczyciela
2. Przedstawienie raportu z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 obszar III -  System wartości młodzieży - przedstawi Pan Bogdan Zarzecki.
3. Sprawy różne.

  • Rada Pedagogiczna 02.06.2017 r. godz. 16.00
  • Rada Pedagogiczna 13.06.2017 r. godz. 16.00
  • Rada Pedagogiczna 21.06.2017 r. godz. 16.00

Trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”

Trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”. Kompletny i podpisany formularz rekrutacyjny można składać w terminie od 18.04.2017 do 31.05.2017 roku (termin został przedłużony). Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i pobrania formularza rekrutacyjnego w zakładce PROJEKTY UE

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w jednym z Punktów Rekrutacyjnych-Konsultacyjnych Beneficjenta:
- Ełk, ul. 11 go Listopada 24,19-300 Ełk, tel./fax.87 621 78 78- od poniedziałku do piątku: 7.00-15.00,
- Gołdap, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi, ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel. 87 6150395 wew. 218, poniedziałek i środa: 15.30-19.30,
- Olecko, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku , ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko, tel. 87 (87) 520 21 59, poniedziałek i środa: 13.00-17.00.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

 

Projekt „Akcja aktywizacja- YEI”

W dniu 24.11.2016 w Olsztynie została zawarta umowa pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy a Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  w Ełku. Przedmiotem zamówienia była usługa przeprowadzenia Kwalifikacyjnego Kursu zawodowego w zawodzie ŚLUSARZ (722204)- M.20 wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi dla 7 uczestników projektu „Akcja aktywizacja- YEI” zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 16 do 17 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi  młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3. Podziałanie 1.3.2
Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu zawodowego w zawodzie ŚLUSARZ zostaną przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie elementów maszyn i urządzeń, naprawianie elementów maszyn , urządzeń i narzędzi, wykonywania połączeń, konserwowania elementów maszyn i urządzeń i narzędzi. Do wykonywania wyżej wymienionych zadań niezbędna jest także wiedza z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, oraz rozwój kompetencji personalnych i społecznych.

Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim w latach 2016 - 2017

CKPiU w Ełku w ramach Agencji Zatrudnienia nr 13218 w dniu 02.01.2017 r. podpisało porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na świadczenie usług z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo  w powiecie ełckim w latach 2016 - 2017” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. www.pcpr.elk.pl.

Doradztwem zostało objętych 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo.

Kurs na karierę - kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy

W dniu 23.01.2017 r. CKPiU w Ełku podpisało umowę z firmą Business School na prowadzenie szkoleń: sprzedawca i pracownik prac biurowych w ramach projektu „Kurs na Karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”. www.business-school.pl/elk/ Łącznie w szkoleniach wzięło udział 15 osób.

 

 

Strona 1 z 15