image image image image
* * * *

Ogłoszenie sprzedaży w formie aukcji w dniu 16.02.2016

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku ogłasza sprzedaż w formie aukcji zużytych składników majątku ruchomego, będącego w posiadaniu zgodnie z:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe /Dz. U. z 2010 nr 114 poz. 761/.

Wykaz składników majątku ruchomego zawiera Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Warunki do przeprowadzenia aukcji:

- w aukcji mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie oświadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 2 do ogłoszenia oraz dostarczenie go do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku ul. Matejki 1, do dnia 16.02.2016 r. godz. 9.00,

- termin i miejsce przeprowadzenia aukcji: CKPiU w Ełku ul. Matejki 1, hala W-2, rozpoczęcie 16.02.2016 r. o godz. 10.00,

- ogłoszenie o aukcji z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,

- sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej,

- warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku w pieniądzu do dnia 15.02.2016 r. do godz. 15.00 na konto Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Nr 92 8099 0004 0090 7455 2000 0070 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Przetarg, sprzedaż majątku CKPiU w Ełku”. Za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku,

- wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,

- wadium nie podlega zwrotowi, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub, gdy zwycięzca aukcji uchyli się od zawarcia umowy,

- wysokość wadium składnika majątku określono w Załączniku Nr 1,

- stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji,

- aukcję prowadzi osoba wyznaczona z pośród komisji, która po jej otwarciu podaje do wiadomości:

   * przedmiot aukcji,

   * cenę wywoławczą,

   * termin uiszczenia ceny nabycia,

   * imiona i nazwiska osób dopuszczonych do aukcji,

- aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej,

- postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej,

- zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inna osoba zaoferuje cenę wyższą,

- po ustaniu postąpień prowadzący aukcję uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę,

- z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży,

- nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni,

- wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy oraz podpisaniu umowy kupna -sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 876217707 wew. 54 lub 51, kom. 606264823.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych maszyn będą również udzielane drogą mailową, na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

W lutym rozpoczną się nowe kursy

W dniach 13-14.02.2016 roku o godz. 8.00 rozpoczną się kwalifikacyjne kursy zawodowe:

I PR- Prowadzenie rachunkowości

I KP - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

I EM - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Plan zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego 13-14.02.2016

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Etap praktyczny

A.18 - 23.01.2016 godz. 08.00 I grupa

A.18 - 23.01.2016 godz. 12.00 II grupa

A.18 - 23.01.2016 godz. 16.00 III grupa

E.08 - 16.01.2016 godz. 09.00 I grupa

E.08 - 16.01.2016 godz. 15.00 II grupa

A.36 - 21.01.2016 godz. 09.00

A.65 - 20.01.2016 godz. 09.00

Etap pisemny

A.18 - 14.01.2016 godz. 10.00

E.08 - 14.01.2016 godz. 12.00

A.36 - 14.01.2016 godz. 12.00

Oferta pracy - Diagnosta-Mechanik

Poszukujemy do pracy osobę na stanowisko Diagnosta - Mechanik.Wymiar etatu 1/2.
Wymagania: posiadanie uprawnień diagnostycznych.
Cv proszę przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oferta pracy

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu / elektromechanik pojazdów samochodowych
Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
Osoba zainteresowana w/w ofertą powinna posiadać następujące kwalifikacje:

Wymagania obowiązkowe

Ukończone studia magisterskie lub studia I stopnia o kierunku elektromechanicznym lub ukończone i potwierdzone dyplomem pedagogiczne studium techniczne o kierunku elektromechanicznym lub posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu branży elektromechanicznej oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie w branży elektromechanicznej, lub posiada tytuł mistrza w zawodzie branży elektromechanicznej.
Posiada udokumentowane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w branży elektromechanicznej.

Wymagania dodatkowe

Przygotowanie pedagogiczne (mile widziane, ale niekonieczne).
Doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów lub
prowadzenia zajęć z uczniami lub słuchaczami
Duża motywacja do pracy.

Strona 1 z 9