Bezpłatne Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 Liczba godzin: 360

Forma zaoczna

Czas trwania:2 semestry

Termin rozpoczęcia zajęć: 10.02.2018r

Nauka bezpłatna

Podejmując naukę na tym kursie:

  • w ramach sporządzania kosztorysów nauczysz się: rozróżniać rodzaje kosztorysów oraz przestrzegać zasad ich sporządzania, posługiwać się dokumentacją projektową (specyfikacjami technicznymi wykonania  i odbioru robót; korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych), ustalać założenia do kosztorysowania (sporządzania kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych), stosować programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.            
  • w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej będziesz przygotowany do: przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, rozróżniania dokumentów przetargowych, posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia, korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia, przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowania  i kompletowania dokumentacji przetargowej, sporządzania oferty na roboty budowlane.

 

Plan nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy - 15h

PDG – Podstawy działalności gospodarczej - 15h

JOZ – Język obcy zawodowy - 40h

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego

Budownictwo ogólne - 140h

Dokumentacja techniczna - 70h

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji   B.30

Sporządzanie kosztorysów - 40h

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej - 40h

 Miejsce szkolenia:

  • Zajęcia teoretyczne – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku ul. 11 Listopada 24
  • Zajęcia praktyczne – pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego w Ełku;
  • Część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

Rezultaty szkolenia: 

  • Po zakończonym kursie słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia zawodowego kursu kwalifikacyjnego wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Świadectwo uprawnia słuchacza do składania egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania kwalifikacji zawodowych dla danej kwalifikacji.

Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie kwalifikacji B.30 przeprowadzony przez OKE otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.