BIBLIOTEKAIMG_0090.JPG

CKZ w Ełku

ul. Matejki 1

 

 

 

Godziny otwarcia

Środa           8.00-13.30

Czwartek   8.00-13.30

Piątek           8.00-13.30

Bibliotekarz: Magdalena Lulewicz

 

IMG_0087.JPG

 

Biblioteka jest: Interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

 

Zadaniem  biblioteki jest:

   gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i media teki;
 • prowadzenie działalności informacyjnej;
 • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
 • kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 • organizacja wystaw okolicznościowych.

Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:

W zakresie pracy pedagogicznej:

 1. a)      udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
 2. b)      prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
 3. c)      zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
 4. d)      udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
 5. e)      współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
 6. f)       udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki;

 W zakresie prac organizacyjno-technicznych:

 1. a)      troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. b)      gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,
 3. c)      wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 4. d)      prowadzenie ewidencję zbiorów,
 5. e)      klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie
  i konserwacja zbiorów,
 6. f)       organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 7. g)      prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej
  i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 8. h)      planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 9. i)        składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
 10. j)        ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy

            Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece
zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki”.

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

1)    zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2)    zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

3)    przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

4)    zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;

5)    zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;

6)    nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są
w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców  i innych ofiarodawców. 

 Regulamin biblioteki:

 1)    biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  zajęć lekcyjnych;

2)    ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice;

3)    wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość
o wypożyczone książki i materiały;

4)    z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

5)   czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii 

z materiałów bibliotecznych;

6)    jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu;

7)    czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego;

8)    czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

9)    czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać
z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

10)    czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela;

11)    czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;

12)    czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia
w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

13)    czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.