Celem praktycznej nauki zawodu w CKP jest przygotowanie ucznia lub słuchacza do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej dla zawodu. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana jako zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów lub słuchaczy na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu. Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych a świadectwo z ich uzyskania honorowane jest w całej Polsce i krajach UE. Zajęcia praktyczne w CKP organizowane są dla uczniów lub słuchaczy pod kątem:

  • opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie;
  • zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Zajęcia praktyczne w CKP prowadzone są przy podziale klas na grupy a liczba uczniów w grupie umożliwia realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględnia:

  • specyfikę nauczanego zawodu;
  • specjalistyczne pracownie ukierunkowane zawodowo;
  • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionym młodocianym;
  • warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia praktyczne w CKP odbywają się w pracowniach praktycznej nauki zawodu a specyfika pracy nauczycieli wymaga:

przygotowania uczniów lub słuchaczy do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

przestrzegania przepisów dotyczących działalności produkcyjnej i nadzorowania wykonywanych przez uczniów lub słuchaczy prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;

używania zgodnego z przepisami bhp ubrania roboczego, odzieży ochronnej;

odbywania zajęć zgodnie z harmonogramem;

przeszkolenia uczniów lub słuchaczy - instruktaż stanowiskowy - w zakresie szczegółowych przepisów i zasad bhp wraz z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia jego odbycia.

W Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzone są zajęcia dodatkowe z zajęć praktycznych dla uczniów zainteresowanych budową, konstruowaniem pojazdów samochodowych w pracowni diagnostyki i naprawy pojazdów, na które uczęszczają uczniowie klas o specjalnościach samochodowych. Zajęcia dodatkowe pod nazwą „Spotkania młodych konstruktorów” prowadzone są 4 godziny tygodniowo. Z kolei w pracowni budowlanej prowadzone są zajęcia dodatkowe dla klas o specjalności budowlanych. Zajęcia dodatkowe pod nazwą „Nowoczesne wykończenie wnętrz” prowadzone są 2 godziny tygodniowo.

Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje i przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z części praktycznej dla kwalifikacji:

B.2 - Wykonywanie robót drogowych;

B.5 - Montaż systemów suchej zabudowy;

B.6 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich;

B.7 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych;

B.8 - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych;

B.9 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych;

B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

M.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Egzaminy te przeprowadzane są między innymi dla ZS nr 1 w Ełku, ZSM-E w Ełku jak również dla innych szkół i placówek z naszego regionu (Gołdap, Augustów).

W Centrum Kształcenia Praktycznego organizowane są kursy spawalnicze zarówno dla uczniów i słuchaczy jak również dla firm zewnętrznych, które to realizują projekty przy naszej współpracy.