Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.
Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ): bezpłatne

 

Kwalifikacja

Liczba godzin/ czas trwania

Zawód

1

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

470/ 2 sem

ELEKTRYK 741103

2

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

615/ 2 sem

 

 

625/ 2 sem

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

3

OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

430/ 2 sem

FLORYSTA 343203

4

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

520/2sem

KUCHARZ 512001

5

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

550/2sem

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

6

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

560/2 sem

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

7

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

559/ 2 sem

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

8

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

874/ 3 sem

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZYCH 514207

9

BPO.02. Ochrona osób i mienia

1036/ 3 sem

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315

10

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

550/2sem

CUKIERNIK 751201

11

DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

550/2 sem

STOLARZ 752205

12

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

550/2 sem

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

13

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

550/ 2sem

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

14

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

550/ 2sem

ŚLUSARZ 722204

15

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

864/3 sem

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

16

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

754/3 sem

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 341202

17

MEC.10. Organiacja i wykonywanie prac spawalniczych

420/2 sem

TECHNIK SPAWALNICTWA 311516

 

Technik rachunkowości dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze, prowadzi i rozlicza inwentaryzacje, sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne w zawodzie technik ekonomista, technik prac biurowych, technik administracji. Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym technik ekonomista. Na wszystkich stanowiskach technik rachunkowości powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi: faks, kserokopiarka, komputer.

Kariera zawodowa

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach,
 w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Warunki pracy

Godziny pracy technika rachunkowości są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Technik rachunkowości rozlicza wynagrodzenia, podatki i inne daniny publiczne, sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne w zawodzie technik ekonomista, technik prac biurowych, technik administracji. Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym technik ekonomista. Na wszystkich stanowiskach technik rachunkowości powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi: faks, kserokopiarka, komputer.

Kariera zawodowa

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach,
w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Warunki pracy

Godziny pracy technika rachunkowości są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Stolarz wykonuje wyrobyz drewna i tworzyw drzewnych,wytwarza wyroby stolarskie,wykonuje naprawy, renowację i konserwację wyrobów stolarskich.

Będziesz pracować indywidualnie i samodzielnie. Będziesz odpowiedzialny za jakość wykonania wyrobów. Będziesz wykonywać pracę monotonną.

Kariera edukacyjna 

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik technologii drewna. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: tapicer, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań oraz w magazynach wyrobów. Możesz prowadzić własny zakład stolarski.

Warunki pracy

Będziesz pracować średnio 6–9 godzin dziennie, w stałych godzinach. Może się zdarzyć, że praca będzie musiała być wykonywana dłużej, nawet w dni wolne. Uzależnione jest to od wielkości i terminu zlecenia. Będziesz pracować zwykle w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zapylenia, hałasu, oparów lakierów i klejów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Murarz-tynkarz wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki betonowe. Muruje z cegły, pustaków, bloczków
i innych materiałów budowlanych konstrukcje budowlane oraz wykonuje ich remonty i rozbiórkę. Wykonuje tynki oraz ich naprawy i konserwacje.

Kariera edukacyjna Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik budownictwa.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy, a także znajomość języka obcego.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych.

Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną. Możesz podjąć pracę w innej miejscowości, a nawet skorzystać z oferty pracy poza granicami kraju.

Warunki pracy

Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim. Będziesz pracować na placu budowy lub wewnątrz obiektu budowanego lub remontowanego. Narażony będziesz często na zmienne warunki atmosferyczne. Większość czynności będziesz wykonywać stojąc na rusztowaniach, często w niewygodnych pozycjach. Musisz być przygotowany na częste odległe dojazdy do miejsca pracy.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Mechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.

Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach. Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych. Niezbędna jest umiejętność pracy 
w narzuconym tempie. Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.

Kariera edukacyjna 

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi komputera. Wymagane posiadanie prawa jazdy.

Kariera zawodowa 

Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa. Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych

Warunki pracy

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych. Możesz prowadzić własny warsztat.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Ślusarz wykonuje i naprawia elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

Będziesz pracować indywidualnie. W swojej pracy będziesz utrzymywać kontakty ze zleceniodawcami 
i odbiorcami usług oraz przełożonymi. Będziesz wykonywać czynności rutynowe.

Kariera edukacyjna 

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik mechanik. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Wskazane uprawnienia w zakresie spawalnictwa gazowego i elektrycznego.

Kariera zawodowa 

Pracę znajdziesz w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, w zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego.Możesz prowadzić własny warsztat ślusarski.

Warunki pracy

Pracę będziesz wykonywać na jedną zmianę; w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. W zależności od specjalności będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, ogrzewanych i niewymagających specjalnej wentylacji lub na otwartym powietrzu. Szczególnie ważna jest duża zręczność rąk i palców. Będziesz pracować w pozycji stojącej lub pochylonej.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Operator obrabiarek skrawających Przygotowuje konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki, wykonuje obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, przygotowuje obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki, wykonuje obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Będziesz pracować w zespole. Będziesz się komunikować ze współpracownikami przełożonym. Twoja praca będzie zróżnicowana. Powinieneś być sprawny manualnie.

Kariera edukacyjna 

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik mechanik. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Wskazana umiejętność obsługi komputera.

Kariera zawodowa 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym. W razie awarii konieczna będzie praca
w nadgodzinach. Będziesz pracować w budynkach, w halach produkcyjnych, narażony na hałas powodowany przez maszyny, wibracje, brud (smary, odpady). Będziesz pracować w pozycji stojącej, często pochylonej.
W pracy możesz przenosić i mocować ciężkie obrabiane przedmioty.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Kowal wykonuje i naprawia wyroby kowalskie, wykonuje i naprawia wyroby kowalskie metodą kucia ręcznego, wykonuje wyroby kowalskie metodą kucia maszynowego.

Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz samodzielnie wybierać metody wykonywania powierzonych zadań. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz wykonywać czynności monotonne.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Kariera zawodowa 

Pracę znajdziesz w zakładach naprawczych maszyn i urządzeń technicznych, rzemieślniczych warsztatach naprawczych, zakładach wykonujących kowalskie wyroby artystyczne. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warunki pracy

Pracę będziesz wykonywać w trybie jednozmianowym, w ciągu dnia, od 6 do 10 godzin dziennie, godziny te są na ogół stałe. Będziesz pracował w kuźni, w wysokich temperaturach i hałasie. Podczas pracy będziesz
w ciągłym ruchu, w pozycji stojącej. Możliwe są wyjazdy do klienta w celu wykonania projektu i późniejszego montażu gotowego dzieła.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Blacharz samochodowy naprawia uszkodzone nadwozia pojazdów samochodowych, ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych. Naprawia nadwozia pojazdów samochodowych. Wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych.

Będziesz pracować samodzielnie pod nadzorem brygadzisty, kontaktować się z klientami. Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Kariera zawodowa 

Pracę znajdziesz w firmach branży motoryzacyjnej, rzemieślniczych zakładach naprawy samochodów,
w salonach samochodowych z serwisem, w firmach zajmujących się tuningiem pojazdów. Możesz także prowadzić własny zakład usługowy blacharstwa samochodowego.

Warunki pracy

Będziesz pracować w systemie jednozmianowym, w dni powszednie. W zakładach produkcyjnych praca może trwać 6–9 godzin, w warsztatach samochodowych 9–12 godzin. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych (hala fabryczna, warsztat samochodowy, duży salon samochodowy z serwisem), czasami na wolnym powietrzu o każdej porze roku. Będziesz wykonywać swoją pracę w pozycji stojącej lub pozycjach wymuszonych czynnościami zawodowymi, pracy towarzyszy hałas, powietrze natomiast może być zanieczyszczone oparami gazów spawalniczych.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Technik archiwista Organizuje i prowadzi archiwum, brakuje dokumentację nie archiwalną, przekazuje materiały archiwalne do archiwum państwowego postępuje w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

Technik archiwista pracuje zarówno z dokumentami, jak i osobami. Często będziesz pracować w samotności. 
W pracy wymagana jest duża koncentracja i dokładność oraz samodyscyplina.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: bibliotekarz, technik informacji naukowej. Wskazana jest umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, takich jak komputer, faks czy kserokopiarka. Bardzo dużym atutem archiwisty jest znajomość języków obcych, bowiem znaczna część dokumentów wytworzona została w języku niemieckim czy rosyjskim. Znajomość języka angielskiego pomocna jest ponadto w podstawowej terminologii archiwalnej i komputerowej.

Kariera zawodowa 

Możesz pracować w archiwach państwowych i zakładowych.

Warunki pracy

Czas pracy w tym zawodzie jest ściśle uregulowany, godziny są stałe. Pracuje się w archiwach państwowych i zakładowych. w dzień i tylko w dni robocze. Praca wykonywana jest w siedzibie archiwum, a wyjazdy służbowe są sporadyczne np. w razie przeprowadzania czynności kontrolnych w innych jednostkach. Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, często w specjalnych pomieszczeniach archiwalnych, gdzie panuje określony mikroklimat. W archiwum należy liczyć się z wykonywaniem cięższych prac fizycznych, jak dźwiganie i przenoszenie akt z miejsca na miejsce, ciągnięcie wózka załadowanego dokumentami czy też wchodzenie na wysokie drabiny po akta znajdujące się na najwyższych półkach.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Sprzedawca organizuje sprzedaż, sprzedaje towary.

Będziesz pracować z ludźmi, doradzać im w wyborze towarów, informować o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach sprzedaży. Trafią ci się trudni klienci. W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji, np. nazwy produktów i ich ceny. Musisz orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie w towary najbardziej przez nich poszukiwane.,

Kariera edukacyjna 

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik handlowiec oraz technik księgarstwa. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych. Atutem w tej pracy może być posiadanie prawa jazdy, znajomość języków obcych oraz dyspozycyjność.

Kariera zawodowa 

Pracę znajdziesz w różnych miejscach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych. W pracy tej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego. Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego producenta w sieci detalicznej, a następnie w hurcie.

Warunki pracy

Praca sprzedawcy odbywa się w stałych godzinach w systemie zmianowym w każdy dzień tygodnia. Sprzedawcy często pracują wieczorami i w weekendy. Przeciętny czas trwania pracy to 8 godzin dziennie. Zdarza się, że godziny pracy mogą ulec wydłużeniu (zwłaszcza dotyczy to okresów przedświątecznych, kiedy następuje wzmożony wykup towarów oraz w czasie inwentaryzacji towarów). Większość czasu będziesz pracować stojąc. Czynności związane z prezentacją towarów w większości przypadków odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie dokumentów z zawartej transakcji odbywa się przy stanowisku komputerowym
w pozycji siedzącej. Praca odbywa się w warunkach bezpiecznych, średnio uciążliwych fizycznie. Może okazać się, że będzie konieczność przenoszenia ciężkich towarów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl.

Technik architektury krajobrazu przygotowuje rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu, wykonuje i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu.

Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz wykonywać czynności w dużym stopniu zrutynizowane, jednak ostateczny efekt pracy zależeć będzie od twojego poczucia estetyki, staranności i rzetelności musisz liczyć się z koniecznością pracy w szybkim tempie i wykonywania czynności monotonnych. Tempo i rytm pracy w dużym stopniu zależą od samego pracownika.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii. Warto rozwijać zainteresowania ekologią i uzdolnienia artystyczne.

Kariera zawodowa 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, pod nadzorem, których znajdują się tereny zieleni. Możesz być także zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni, w gminnych wydziałach architektury.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Część tego czasu zajmą czynności przygotowawcze oraz przejazd z siedziby przedsiębiorstwa do miejsca pracy. Będziesz większość czasu pracować na wolnym powietrzu, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Możesz pracować na wysokości.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl.

Technik budownictwa wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszankę betonową, murowane konstrukcje budowlane, tynki, przeprowadza remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
,monter konstrukcji budowlanych. Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera
i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Kariera zawodowa

Technik budownictwa wykonuje pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, hurtowniach i składach materiałów budowlanych, pracowniach projektowych, zakładach remontowo-budowlanych spółdzielni mieszkaniowych. Technik budownictwa może też stworzyć własną firmę budowlaną.

Warunki pracy

Będziesz pracować najczęściej 8 godzin, głównie na placu budowy, w laboratorium, biurze, magazynach, warsztatach remontowych. Będziesz musiał docierać w każde miejsce na placu budowy, wymaga to nieustannego przemieszczania się wśród ciężkich maszyn czy samochodów transportowych. Będziesz przebywać zarówno na wysoko położonych rusztowaniach, jak i w wykopach o głębokości nawet kilku pięter. Wymagana jest dyspozycyjność. Możesz pracować poza miastem, w dużej odległości od stałej siedziby firmy, nawet za granicą.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik pojazdów samochodowych.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych oraz fabrykach produkujących samochody.

Możesz także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Warunki pracy

Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie. Będziesz pracować przeważnie w pomieszczeniach przedsiębiorstw produkcyjnych lub w warsztatach samochodowych. Będziesz pracować w wymuszonej pochylonej pozycji

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl.

Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Kariera edukacyjna 

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk i technik elektryk

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).Możesz prowadzić własną firmę.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin, w stałych godzinach lub w systemie zmianowym, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdarza się również potrzeba pracy w dni powszechnie wolne (soboty, niedziele i święta). Będziesz pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych, zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

Możesz pracować na wysokości (słupy, rusztowania, dachy), przenosić ciężkie przedmioty. Będziesz pracować w różnych pozycjach ciała – stojącej, chodzącej, a także siedzącej, czasami jest to praca ponad wysokością głowy lub w przysiadzie. Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie wykonujemontaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter izolacji budowlanych, kamieniarz, cieśla, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.

Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania. Monter posługuje się narzędziami ręcznymi takimi jak: młotki, przecinaki, obijaki, czerpaki i kielnie, drążki i kliny oraz narzędziami mechanicznymi o napędzie elektrycznym, tj: wibratorami, młotkami udarowo-obrotowymi, pilarkami tarczowymi i kątowymi.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych. Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Warunki pracy

Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych. Roboty będziesz wykonywać w większości przypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z rękami uniesionymi do góry. Często pracę wykonywać będziesz na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie. Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie wykonujeroboty malarskie i tapeciarskie.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter izolacji budowlanych, kamieniarz, cieśla, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.

Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania. Monter posługuje się narzędziami ręcznymi takimi jak: młotki, przecinaki, obijaki, czerpaki i kielnie, drążki i kliny oraz narzędziami mechanicznymi o napędzie elektrycznym, tj: wibratorami, młotkami udarowo-obrotowymi, pilarkami tarczowymi i kątowymi.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych. Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Warunki pracy

Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych. Roboty będziesz wykonywać w większości przypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z rękami uniesionymi do góry. Często pracę wykonywać będziesz na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie. Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty posadzkarskie oraz roboty okładzinowe.

Kariera edukacyjna 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter izolacji budowlanych, kamieniarz, cieśla, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.

Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania. Monter posługuje się narzędziami ręcznymi takimi jak: młotki, przecinaki, obijaki, czerpaki i kielnie, drążki i kliny oraz narzędziami mechanicznymi o napędzie elektrycznym, tj: wibratorami, młotkami udarowo-obrotowymi, pilarkami tarczowymi i kątowymi.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych. Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Warunki pracy

Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych. Roboty będziesz wykonywać w większości przypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z rękami uniesionymi do góry. Często pracę wykonywać będziesz na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie. Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

470/ 2 sem

ELEKTRYK 741103

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

615/ 2 sem

 

 

625/ 2 sem

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

430/ 2 sem

FLORYSTA 343203

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

520/2sem

KUCHARZ 512001

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

550/2sem

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

560/2 sem

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

559/ 2 sem

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

874/ 3 sem

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZYCH 514207

BPO.02. Ochrona osób i mienia

1036/ 3 sem

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

550/2sem

CUKIERNIK 751201

DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

550/2 sem

STOLARZ 752205

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

550/2 sem

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

550/ 2sem

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

550/ 2sem

ŚLUSARZ 722204

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

864/3 sem

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

754/3 sem

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 341202

MEC.10. Organiacja i wykonywanie prac spawalniczych

420/2 sem

TECHNIK SPAWALNICTWA 311516