Technik architektury krajobrazu przygotowuje rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu, wykonuje i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu.

Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz wykonywać czynności w dużym stopniu zrutynizowane, jednak ostateczny efekt pracy zależeć będzie od twojego poczucia estetyki, staranności i rzetelności musisz liczyć się z koniecznością pracy w szybkim tempie i wykonywania czynności monotonnych. Tempo i rytm pracy w dużym stopniu zależą od samego pracownika.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii. Warto rozwijać zainteresowania ekologią i uzdolnienia artystyczne.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, pod nadzorem, których znajdują się tereny zieleni. Możesz być także zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni, w gminnych wydziałach architektury.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Część tego czasu zajmą czynności przygotowawcze oraz przejazd z siedziby przedsiębiorstwa do miejsca pracy. Będziesz większość czasu pracować na wolnym powietrzu, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Możesz pracować na wysokości.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl.