Regulamin praktycznej nauki zawodu

w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizowanej poza siedzibą jednostki

§1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r wraz ze zmianami.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r Nr 244 poz. 1626)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 83 poz. 562, póź zm.)
 4. Kodeks Pracy.

§2

Postanowienia ogólne:

 1. Praktyczna nauka zawodu jest jedną z form przygotowania zawodowego uczniów/słuchaczy. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (15.12.2010r.). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadomy konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
 2. Podczas odbywania praktycznej nauki zawodu praktykanta obowiązuje 30 godzinny (wiek do 16 lat) lub 40 godzinny ( wiek powyżej 16 lat) tydzień pracy.
 3. Praktyczna nauka zawodu jest częścią programu nauczania i uczestnictwo w niej uczniów/słuchaczy jest obowiązkowe.
 4. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania praktyk zawodowych dla danego zawodu przez kierownika szkolenia praktycznego CKPiU w uzgodnieniu ze szkołą.
 5. Praktyki zawodowe są organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.
 6. W przypadku organizacji praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.
 7. Praktyki odbywają się w zatwierdzonych bądź wytypowanych przez kierownika podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez praktykanta określonych umiejętności lub w pracowniach zawodowych CKPiU.
 8. Praktykanci realizują:

- praktykę zawodową pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez Dyrekcję podmiotu gospodarczego, w którym odbywa się praktyka,

 1. Dokumentacja praktycznej nauki zawodu prowadzona przez praktykantów przechowywana jest w CKPiU.

§3

Cel praktyk zawodowych:

Cele ogólne:

Praktyczna nauka zawodu ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie w tym:

 1. pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 2. doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 3. wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 4. doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 5. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
 6. poszanowanie mienia,
 7. kształtowanie pozytywnej postawy wobec zawodu.

Uczeń/słuchacz po zrealizowanej praktyce zawodowej powinien:

 1. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu,
 2. obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu,
 3. potrafić dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole,
 4. potrafić dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie,
 5. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
 6. ocenić jakość wykonanej pracy.
 7. przestrzegać zasad BHP, przepisów ppoż. i ochrony środowiska,

Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania

dla danego zawodu dopuszczone do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

§4

Obowiązki CKPiU w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu

w formie praktyk zawodowych:

 1. Miejsce praktycznej nauki zawodu organizuje kierownik szkolenia praktycznego.
 2. Praktykant mieszkający na stałe poza Ełkiem może wskazać kierownikowi proponowane przez siebie miejsce praktyki.
 3. Kierownik szkolenia praktycznego może jako miejsce realizacji praktyki zawodowej wskazać podmiot gospodarczy znajdujący się poza granicami Ełku za zgodą rodziców.
 4. W szczególnych przypadkach pozwala się na odbywanie praktyki przez ucznia mieszkającego w Ełku poza jego granicami na jego wniosek i po uzyskaniu zgody Kierownika szkolenia praktycznego. Pozwolenie wydaje się, jeżeli:

- praktykant będzie miał zapewniony nocleg, np. u rodziny,

- rodzice lub prawni opiekunowie praktykanta wyrażą na to pisemną zgodę.

5. Kierownik szkolenia praktycznego:

a. Sporządza umowy z podmiotami organizującymi praktykę zawodową uczniów/słuchaczy.

b. Dokonuje podziału na grupy szkoleniowe.

c. Organizuje spotkania z uczniami/słuchaczami w celu zapoznania z procedurą organizacji i oceniania praktycznej nauki zawodu oraz z regulaminem pnz.

d. Nadzoruje realizację programu praktyk zawodowych

e. Współpracuje z podmiotem przyjmującym ucznia/słuchacza na praktykę zawodową oraz z opiekunami praktyk zawodowych, wychowawcami klas i opiekunami semestrów.

 1. Wystawia ocenę z praktyk zawodowych dla uczniów skierowanych do CKPiU na realizację pnz.

§5

Wymagania w stosunku do podmiotów gospodarczych,

w których realizowana jest praktyczne nauka zawodu:

 1. Przygotowanie stanowisk pracy na czas trwania praktycznej nauki zawodu zgodnie z programem praktyk zawodowych. Ustalenie z kierownikiem szkolenia praktycznego zmian w programie wynikającym z istniejącej bazy technicznej jak również ze specyfiki danego podmiotu gospodarczego.
 2. Przygotowanie dla praktykantów niezbędnego zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń na przebieranie się, mycie i przechowywanie odzieży osobistej i roboczej.
 3. Przydzielenie praktykantom zadań wynikających z programu praktyk oraz zabezpieczenie bieżącej opieki nad praktykantem.
 4. Zapoznanie praktykanta z obowiązującym w zakładzie regulaminem oraz wymaganiami szczególnymi w stosunku do praktykantów.
 5. Kontrolowanie zeszytów praktyk prowadzonych przez uczniów, wpisywanie uwag i opinii o uczniu.
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z kierownikiem szkolenia praktycznego celem wymiany informacji dotyczących całokształtu praktyk zawodowych
 7. Dokonywanie zwolnień uczniów z praktycznej nauki zawodu w przypadkach, gdy o zwolnienie wystąpi macierzysta szkoła praktykanta, przy czym do reprezentowania szkoły w tej sprawie jest upoważniony dyrektor szkoły (olimpiady, zawody sportowe, imprezy okolicznościowe, konkursy szkolne).
 8. Dokonywanie przeszkolenia uczniów w zakresie przepisów bhp, ppoż.
 9. Sporządzanie w razie wypadku podczas praktyki zawodowej dokumentacji powypadkowej.
 10. Podanie praktykantom do wiadomości wymagań stawianych na praktykach zawodowych, sankcji za niespełnienie wymagań, aż do nie zaliczenia pnz.

§6

Obowiązki ucznia/słuchacza:

Przygotowanie do praktyki:

 1. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:
 • zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu organizacyjnym i na odprawie przed praktyką zawodową, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki.
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają obowiązek w zaopatrzenie się w zeszyt zwanym dalej „dzienniczkiem praktyk", zapoznaje się ze wzorem sprawozdania, które otrzymują na odprawie od kierownika szkolenia praktycznego.
 1. Słuchacz ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:
 • zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu organizowanym przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.
 • zaopatrzenie się w kartę praktyk, którą otrzymuje od kierownika szkolenia praktycznego po dostarczeniu wypełnionego potwierdzenia.

Dyscyplina w czasie odbywania praktycznej nauki zawodu:

Uczeń/słuchacz ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 1. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
 2. nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną bez zgody opiekuna,
 3. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
 4. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,
 5. właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre),
 6. właściwy stosunek do opiekuna praktyki zawodowej oraz otoczenia,
 7. poprawny wygląd,
 8. właściwy ubiór,
 9. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk/karcie praktyki,
 10. przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk, zakładowemu opiekunowi praktyk – do kontroli,
 11. uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk/karty praktyki,
 12. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk/karty praktyk wraz z wpisaną oceną, oraz uczniowie zobowiązani są do dostarczenia sporządzonego sprawozdania jak również sporządzonego projektu jeżeli taki wymóg został przekazany prze szkołę macierzystą praktykanta do kierownika szkolenia praktycznego celem ostatecznego zaliczenia praktyki zawodowej.

Nieobecność na zajęciach

 1. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:
  1. kserokopia zwolnienia lekarskiego wklejone do zeszytu praktyk,
  2. zaświadczenia wydane przez organy instytucji państwowej.

Uczeń ma obowiązek:

 1. zawiadomić pracodawcę w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę zawodową o zwolnieniu lekarskim,
 2. zawiadomić CKPiU w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę zawodową o zwolnieniu lekarskim,
 3. dostarczyć do CKPiU oryginału zwolnienia lekarskiego.

§7

Prawa ucznia/słuchacza:

W czasie odbywania praktyki uczeń/słuchacz ma prawo do:

 1. zapoznania się z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
 2. zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
 3. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
 4. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia,
 5. przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
 6. zapoznania się z kryteriami oceniania,
 7. informowania kierownika szkolenia praktycznego o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd., a co z tym związane zmianą miejsca realizacji praktyki zawodowej,
 8. zapoznania się z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania prawa,
 9. zapoznania się z regulaminem praktyk,
 10. uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej,
 11. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
 12. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

§8

Zasady oceniania:

 1. Propozycję oceny praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami opiekunowi praktyki kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.
 2. Ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości w ciągu 14 dni.
 3. Oceny z praktyki dla słuchaczy wystawia opiekun praktyki zawodowej, zaś do indeksu słuchacza ocenę wpisuje kierownik szkolenia praktycznego bądź Dyrektor CKPiU.
 4. Protokół z ocenami z praktyk zawodowych kierownik szkolenia praktycznego przekazuje do szkół macierzystych, z których skierowani byli uczniowie jak i słuchacze celem realizacji pnz.
 5. Propozycja oceny z praktyki zawodowej opiekuna, wystawiana jest według następującej skali:

- stopień celujący -6,

- stopień bardzo dobry -5,

- stopień dobry -4,

- stopień dostateczny -3,

-stopień dopuszczający -2,

- stopień niedostateczny -1.

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

6. Nie zaliczenie praktyki zawodowej

           * Uczeń/słuchacz nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

 1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
 2. samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki,
 3. braku wymaganej dokumentacji praktyki,
 4. złamania dyscypliny,
 5. rażące złamanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej
 6. nie podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy,
 7. uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy – opiekuna praktyk, w której odbywana jest praktyka,
 8. niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
 9. niedostarczenie do kierownika szkolenia praktycznego w wyznaczonym terminie dzienniczka praktyk/karty praktyki.
 10. nieobecności nieusprawiedliwionej w wymiarze 51% ogółu godzin praktyk zawodowych.
 11. Uczeń , który uzyskał frekwencję 50% i niższą, do zaliczenia praktyki zawodowej może przystąpić po uzupełnieniu umiejętności i wiadomości z zakresu materiału nauczania w terminie ustalonym z opiekunem praktyki zawodowej.
 12. Uczeń, który był nieobecny w dniu zaliczenia praktyki zawodowej, po przedstawieniu stosownego usprawiedliwienia ustala nowy termin w .w. zaliczenia z kierownikiem szkolenia praktycznego w CKPiU w Ełku.

Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do nie promowania ucznia/słuchacza do klasy programowo wyższej.

10.Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się:

- dla uczniów szkół dziennych – w ostatnim dniu praktyki w siedzibie CKPiU w Ełku przy ul. 11-go Listopada 24,

- dla słuchaczy szkół zaocznych – na podstawie opinii opiekuna praktyk w semestrze, w którym odbywa się praktyka zawodowa.

§9

Sytuacje szczególne:

 1. Ciąża:

- w przypadku dostarczenia przez uczennicę zaświadczenia lekarskiego o przeciwskazaniu do realizacji praktyki zawodowej, w uzgodnieniu ze szkołą macierzysta i Dyrektorem CKPiU praktyka zostaje przeniesiona na inny termin.

 1. Na prośbę praktykanta, za zgodą Dyrektora CKPiU i w uzgodnieniu ze szkoła macierzystą uczeń/słuchacz może odbyć praktykę w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora CKPiU, jeśli wymaga tego sytuacja osobista ucznia/słuchacza.

§10

Zwolnienie z praktyki zawodowej:

Dyrektor CKPiU może zwolnić z odbywania praktycznej nauki zawodu na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz ze zmianami.

§11

Postanowienia końcowe:

W sprawach spornych nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor CKPiU w Ełku.

Załącznik nr 1

KRYTERIA OCEN Z PRAKTYK ZAWODOWYCH

Kryteria

Oceny

Celujący

(6)

Bardzo dobry

(5)

Dobry

(4)

Dostateczny

(3)

Dopuszczający

(2)

Niedostateczny

(1)

Jakość pracy

Staranne opracowanie dokumentacji w formie papierowej. Rzetelne zgodne z planem wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyki. Terminowe wykonanie zleceń . Kreatywność w planowaniu wykonywaniu zadań. Wyjątkowe zaangażowanie w pracy potwierdzone przez opiekuna praktyk

Staranne opracowanie dokumentacji formie papierowej. Rzetelne zgodne z planem wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyki. Terminowe wykonywanie zleceń .

Staranne opracowanie dokumentacji w formie papierowej.

Zgodne z planem wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyki. Terminowe wykonywanie zleceń.

Mało staranne

Opracowanie dokumentacji w formie papierowej. Opóźnienia w wykonywaniu zadań powierzonych przez opiekuna praktyki. Nieterminowe wykonywanie zleceń.

Niestaranne opracowanie dokumentacji w formie papierowej Opóźnienia w realizacji zadań powierzonych przez opiekuna praktyki zawodowej. Nieterminowe wykonanie zleceń

Liczne braki w opracowaniu dokumentacji w formie papierowej.

Nierzetelne niezgodne z planem wykonanie powierzonych przez opiekuna praktyki. Niewykonywanie zleceń

Organizacja stanowiska pracy

Wzorowa organizacja pracy i wzorowy przebieg pracy.

Wzorowe, przykładne wykorzystanie maszyn, urządzeń i narzędzi.

Prawidłowa organizacja stanowiska pracy i samej pracy.

Bezbłędne wykorzystanie maszyn, urządzeń i narzędzi.

Niewielkie uchybienia w organizacji stanowiska pracy i samej pracy. Poprawne wykorzystanie maszyn, urządzeń i narzędzi.

Uchybienia w organizacji stanowiska pracy i samej pracy. Nieudolne wykorzystanie maszyn, urządzeń i narzędzi.

Znaczące uchybienia w organizacji stanowiska pracy i samej pracy. Bardzo nieudolne wykorzystanie maszyn, urządzeń i narzędzi.

Bardzo znaczące uchybienia w organizacji stanowiska pracy i samej pracy. Nieumiejętność wykorzystania maszyn, urządzeń i narzędzi.

Metody pracy

Wzorowe, wyjątkowo sprawne wykonanie wszystkich czynności. Praca samodzielna z wszystkimi usprawnieniami.

Prawidłowe wszystkich bardzo sprawne wykonanie wszystkich czynności. Praca samodzielna.

Poprawne wykonanie wszystkich czynności. Praca prawie samodzielna.

Brak umiejętności samodzielnej pracy. Konieczność częstego instruktażu i kontroli.

Duża nieumiejętność samodzielnej pracy. Konieczność bardzo częstego instruktażu i kontroli.

Bardzo duża nieumiejętność samodzielnej pracy. Częsty instruktaż i kontrola nie przynoszą efektów.

Przestrzeganie przepisów bhp

Przykładne przestrzeganie norm i przepisów bhp.

Przestrzeganie w pełni norm i przepisów bhp.

Przestrzeganie norm i przepisów bhp.

Przestrzeganie norm i przepisów bhp bez istotnych uchybień.

Przestrzeganie norm i przepisów bhp z uchybieniami.

Przestrzeganie norm i przepisów bhp z poważnymi uchybieniami.

Wykonanie normy pracy

Wydajność pracy przekracza ustaloną normę minimalną.

Osiąga żądaną wydajność czasu pracy  od 91-100%.

Osiąga żądaną wydajność czasu pracy od 76-90%.

Osiąga żądaną wydajność czasu pracy od 61-75%.

Osiąga żądaną wydajność czasu pracy od 50-60%.

Osiąga żądaną wydajność czasu pracy          poniżej 50%.

Przygotowanie teoretyczne

Biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu zadań wykraczających poza program nauczania. Proponuje rozwiązania innowacyjne zadań praktycznych.

Sprawnie posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu zadań ujętych w programie nauczania. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązaniu zadań praktycznych.

Nie opanował w pełni wiadomości ujętych w programie nauczania, lecz potrafi je zastosować przy rozwiązywaniu zadań praktycznych.

Opanował mało wiadomości ujętych w programie nauczania i potrafi je zastosować przy rozwiązaniu zadań praktycznych o średnim stopniu trudności.

Nie opanował prawie w ogóle wiadomości ujętych w programie nauczania i potrafi je zastosować w rozwiązaniu zadań praktycznych przy pomocy nauczyciela zawodu.

Nie opanował w ogóle wiadomości ujętych w programie nauczania i nie potrafi ich zastosować przy rozwiązaniu zadań praktycznych.

Frekwencja

100 %

91 – 99%

76-90

61-75%

50-60%

Poniżej 50%

Kultura osobista

Wysoka kultura osobista (pozytywny wpływ na kolegów, poprawny przykład

własny, uprzejmy, miły sposób bycia)

Kultura osobista w zachowaniu i mówieniu

grzeczność na co dzień

Kultura osobista, szacunek dla innych osób,

Niska kultura osobista: prymitywizm, niezamierzona sporadyczna agresja słowna.

Agresja słowna, wulgaryzmy.

zachowania zaczepne i agresywne.

Agresywne i wulgarne zachowanie wobec opiekuna praktyki lub otoczenia

 

Zadania wykonywane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki. Powinny one dotyczyć: stanowiska pracy, zakresu wykonywania czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba ją prowadząca, powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia-praktykanta oraz wystawić sugerowaną ocenę końcową, która byłaby podstawą do zaliczenia praktyki przez kierownika szkolenia praktycznego w CKPiU w Ełku.

Ostateczną ocenę ustala kierownik szkolenia praktycznego, uwzględniając przede wszystkim

 1. opinię zakładowego opiekuna pnz, odnotowanej w zeszycie praktyk,
 2. frekwencję (niska frekwencja jest podstawą do obniżenia oceny z nie zaliczeniem praktyki włącznie),
 3. informacje odnotowywane z przebiegu zajęć w dzienniczku praktyk,
 4. rozmowę przeprowadzoną z uczniem podczas zaliczenia praktyki zawodowej, w której uczestniczy nauczyciel ze szkoły macierzystej ucznia,
 5. przedstawione sprawozdanie z praktyki zawodowej ( nie dostarczenie sprawozdania lub sporządzenie niewłaściwego sprawozdania powoduje obniżenie oceny z praktyki o jeden stopień)
 6. przedstawiony, oceniony projekt przez nauczycieli przedmiotów zawodowych (uczniowie sporządzający projekt jako dodatkowe zadanie to uczniowie kierowani przez ZS nr 1 w Ełku celem realizacji pnz do CKPiU)
 7. stosunek praktykanta do przełożonych oraz otocznia(wystąpienie problemów wychowawczych jest podstawą do obniżenia oceny z nie zaliczeniem praktyki włącznie),
 8. kulturę osobistą (rażący brak kultury osobistej jest przesłanką do obniżenia oceny z praktyki zawodowej).