Szkoła Policealna nr 7

Obecnie kształcimy na następujących kierunkach:

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Technik ochrony fizycznej osób i mienia w wyniku kształcenia w zawodzie powinien umieć: posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony osób i mienia, organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia, prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej, analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualny i perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje, prowadzić dokumentację wewnętrzną służb ochrony, sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, dokonywać analizy czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji, organizować współprace specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.
Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uzyskują tytuł technika ochrony osób i mienia. Uzyskują też licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.

Perspektywy zawodowe: Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Ukończenie szkoły policealnej oraz uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia uzyskanie licencji II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (bez egzaminu państwowego!). Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

 
Po ukończeniu szkoły jej absolwenci mogą ubiegać się o:
 
- wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Wniosek o wydanie licencji składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, są dyplomy i świadectwa wydane między innymi przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych kształcące w zawodzie pracownika ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami (podstawa prawna & 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 sierpnia 1998r. Dz.U. nr 113, poz. 731)
 
- wydanie koncesji wymaganej do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wniosek o wydanie koncesji składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiego stopnia ( podstawa prawna art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz.U. nr 114,poz.740)

Możliwości podjęcia pracy:
• w agencjach ochrony na stanowisku kierowniczym
• we własnej firmie ochroniarskiej
• w przedsiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
• w dowolnym przedsiębiorstwie - jako pracownik ochrony

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczenstwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracę wykonuje w pomieszczeniach zamkniętych, w normalnych warunkach, na wolnym powietrzu, w ciągłym ruchu. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Przykładowe zadania dla tego zawodu:
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wyników badań środowiska pracy,
• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, poziomu zagrożeń ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia,
• popularyzowanie na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp,
• prowadzenie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników,
• uczestnictwo w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,
• informowanie zwierzchników o stwierdzonych w zakładzie pracy zagrożeniach, przedkładanie propozycji ich usunięcia,
• uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp,
• integrowanie działań poszczególnych służb pracowniczych w zakładzie pracy w zakresie obowiązków dotyczących bhp, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.
• doradzanie w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
• pobudzanie potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Ełku

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Ełku jest szkołą publiczną prowadzoną przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, które podlega pod Starostwo Powiatowe w Ełku. Nadzór nad placówką sprawuje Delegatura Kuratorium Oświaty w Ełku.

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej kierowana jest do młodzieży z obowiązkiem szkolnym, która w związku z różnymi problemami: rodzinnymi, społecznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi i innymi posiada opóźnienie w cyklu kształcenia, nie rokuje ukończenia szkoły dla młodzieży i ma ukończone 16 lat.

Placówka współpracuje z Hufcem Pracy w Ełku, która zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Dzięki współpracy CKPiU z Hufcem Pracy słuchacze mają możliwość kontynuowania nauki zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, piekarz, blacharz samochodowy.


Nabór chętnych do szkoły odbywa się raz w roku: 

O tym czy powstanie klasa decyduje ilość chętnych do nauki.

 1. 1. Kto może się uczyć w szkole podstawowej?

Obecnie prowadzony jest nabór do siódmej klasy szkoły podstawowej. Naukę w niej może podjąć osoba, która:

 • ukończyła 16 lat, a w szczególnych przypadkach 15.
 • ukończyła klasę 6 szkoły podstawowej lub inną dowolną klasę szkoły podstawowej lub nie uzyskała promocji do klasy trzeciej gimnazjum.
 1. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby podjąć naukę w szkole podstawowej należy w sekretariacie placówki złożyć n/w dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (6-letniej)
 • dokument tożsamości
 • 2 zdjęcia

*Przy zapisie osoby niepełnoletniej:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (6-letniej)
 • dokument tożsamości
 • 2 zdjęcia
 • opinia pedagoga szkolnego o wskazaniu do nauki w szkole dla dorosłych
 • opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 • podanie o przyjęcie do dyrektora szkoły
 • podanie o przyjęcie do dyrektora szkoły od opiekuna prawnego
 1. Jak wygląda nauka w szkole ?

Nauka w szkole podstawowej odbywa się 3 razy w tygodniu, w systemie dziennym, trwa 4 semestry ( 2 lata ). 
                                                                                                                                                            

 1. Zasady promocji.

Słuchacze szkoły podstawowej oceniani są na bieżąco, w trakcie semestru przystępują do egzaminu pisemnego ze wszystkich przedmiotów, dodatkowo zdają egzamin ustny z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz egzamin praktyczny z informatyki. Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. 

 1. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w 4 semestrze słuchacz musi otrzymać ze wszystkich przedmiotów oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz  8 klasy musi obowiązkowo przystąpić do „sprawdzianu po 8 klasie”.

 1. Sprawdzian w 8 kl. szkoły podstawowej – co to jest?

Sprawdzian w 8 kl. szkoły podstawowej ma za zadanie sprawdzić wiedzę słuchacza. Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.

 1. Dodatkowe zajęcia

Zajęcia z pedagogiem, spotkania z socjoterapeutą, doradztwo zawodowe, samorząd słuchaczy, koło teatralne, wolontariat.

 1. W placówce mieści się:

Biblioteka z czytelnią, świetlica, stół do tenisa stołowego.

Placówka wystawia zaświadczenia honorowane przez ZUS, KRUS oraz inne instytucje, słuchacze otrzymują także legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy czy bilety wstępu.