PROJEKT ZAKOŃCZYŁ SIĘ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rankingowa - III TURA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Nowy zawód-nowa firma”    -   III TURA

----------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu „Nowy zawód--nowa firma” ogłasza III turę naboru do projektu (ścieżka dotacyjna)

Opis projektu :

Projekt „Nowy zawód- nowa firma” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Projekt jest realizowany w okresie od 28.09. 2012 do 27.08.2014

Uczestnicy III tury naboru do projektu zostaną objęci następującym wsparciem :

  • Szkolenie z zakresu ABC własnego biznesu - w ramach tego szkolenia 6 osób otrzyma wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie to będzie prowadzone w wymiarze 60 godzin zajęć oraz każdy z 6 uczestników zostanie objęty 3 godzinnym doradztwem indywidualnym.
  • Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 5 osób na rozwój przedsiębiorczości– będzie polegało na udzieleniu beneficjentom pomocy jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa . Będzie to kwota maksymalnie do 40 tyś PLN, wymagany wkład własny minimum 10 % całkowitych wydatków inwestycyjnych, 
  • Podstawowe Wsparcie pomostowe - obejmujące wsparcie finansowe przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności (do 1200PLN/m-c). Kwota ta ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie opłat obligatoryjnych/w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe oraz inne opłaty stałe niezbędne do funkcjonowania firmy /
  • Przedłużone Wsparcie pomostowe - obejmujące wsparcie finansowe przez okres 6 m-cy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (do 900PLN/m-c). Kwota ta ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy utrzymanie płynności finansowej

Beneficjenci pomocy, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mają obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia /zarejestrowania/ działalności gospodarczej

Informacje o rekrutacji :

Rekrutacja będzie prowadzona od 13 maja 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku w oparciu o formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w biurze projektu: przy ul. 11-go Listopada 24, 19 – 300 Ełk.

Kompletne i podpisane formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. O przyjęciu formularza decyduje data wpływu do biura projektu .

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku uzyskania kompletu zgłoszeń.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Nowy zawód-nowa firma”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku informuje, iż zakończyła się rekrutacja na szkolenie p.n. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Nowy zawód-nowa firma” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku na terenie powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, piskiego, giżyckiego i węgorzewskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki  Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Projekt będzie realizowany w okresie od 28.09.2012 roku do 27.06.2014 roku.

Kompletne i podpisane formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie od 24.10.2012 do 30.11.2012 roku.

O przyjęciu formularza decyduje data wpływu do biura projektu.

logo-poklueefs-logo