• program adresowany jest do osób bezrobotnych, które w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu straciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników
  • osoby zagrożone zwolnieniem zatrudnione w zakładach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne
  • zakłady pracy lub ich oddziały, z których zostali zwolnieni pracownicy muszą mieć swoją siedzibę na terenie subregionu ełckiego, a zwolnione osoby muszą być zameldowane na terenie powiatów: ełckiego, giżyckiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego lub gołdapskiego
  • osoby przystępujące do projektu nie mogą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej na minimum 12 miesięcy przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Do udziału w projekcie nie będą kwalifikowane osoby

  • będące rolnikami / rolnicy to osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników/
  • które zamierzają podjąć – handel odzieżą używaną, handel obwoźny, działalność w sektorze transportu, zamierzające podjąć działalność związaną z produkcją pierwotną produktów wymienionych w załączniku I Traktatu WE

logo-poklueefs-logo