unia

Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.03.00-28-0012/16 - pt. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt - 2 440 436,28 zł

Całkowita wartośc projektu - 2 871 101,50 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-03-01 do: 2018-10-31

Celem projektu jest wsparcie powstania 90 nowych firm na lokalnym rynku założonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowe w wieku powyżej 29 lat należące do grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach, z powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego w okresie od III 2017 r. do X 2018 r.
Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących zadań: udzielenie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego, przyznania środków na podjęcie działalności oraz udzielanie wsparcia pomostowego zarówno w formie finansowej jak i szkoleniowej.