unia

Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.03.00-28-0012/16 - pt. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt - 2 440 436,28 zł

Całkowita wartośc projektu - 2 871 101,50 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-03-01 do: 2018-10-31

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objęta grupa 98 (55 kobiet, 43 mężczyzn) osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego w wieku powyżej 29 roku życia będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające co najmniej jeden z warunków: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach). Planuje się objęcie wsparciem: 68 osób bezrobotnych (38 kobiet, 30 mężczyzn), 30 osób nieaktywne zawodowo (17 kobiet, 13 mężczyzn), w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych (9 kobiet, 6 mężczyzn), 3 osób z niepełnosprawnościami (2 kobiet, 1 mężczyzn) 5 po 50 roku życia (3 kobiet, 2 mężczyzn).