NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM !!!

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

Prowadzenie rachunkowości
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (kadry i płace)
Wytwarzanie wyrobów stolarskich (stolarz)
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (murarz – tynkarz)
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (mechanik pojazdów
samochodowych)
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz)
Użytkowanie obrabiarek skrawających (tokarz – frezer)
Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (kowal)
Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych (blacharz samochodowy)
Organizacja i prowadzenie archiwum
Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca)
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (projektowanie ogrodów)
Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
(elektromechanik pojazdów samochodowych)
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (elektryk)
Monter suchej zabudowy
Malarz – tapeciarz
Posadzkarz – glazurnik
Florysta
Opiekunka środowiskowa
Ochrona osób i mienia
KUCHARZ

 

Więcej informacji na temat kierunków w zakladce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Zapisy: Sekretariat CKPiU, ulica 11 Listopada 24

 SZKOŁA POLICEALNA

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczenstwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracę wykonuje w pomieszczeniach zamkniętych, w normalnych warunkach, na wolnym powietrzu, w ciągłym ruchu. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Przykładowe zadania dla tego zawodu:
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wyników badań środowiska pracy,
• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, poziomu zagrożeń ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia,
• popularyzowanie na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp,
• prowadzenie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników,
• uczestnictwo w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,
• informowanie zwierzchników o stwierdzonych w zakładzie pracy zagrożeniach, przedkładanie propozycji ich usunięcia,
• uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp, 
• integrowanie działań poszczególnych służb pracowniczych w zakładzie pracy w zakresie obowiązków dotyczących bhp, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.
• doradzanie w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
• pobudzanie potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy.

Zapisy: Sekretariat CKPiU, ulica 11 Listopada 24

Podanie Szkoła Policealna: pobierz